ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ > ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ > Խորհրդային Հայասատանը Մոսկվայի և Կարսի պայմանագրերում

Խորհրդային Հայասատանը Մոսկվայի և Կարսի պայմանագրերում

Արարատ Հակոբյան
Մենագրության մեջ շարադրված է Մոսկվայի և Կարսի, ինչպես նաև Ալեքսանդրապոլի պայմանագրերի պատմությունը: Ներկայացված են համանուն կոնֆերանսների դիվանագիտական նախապատրաստությունը, ընթացքը և ստորագրված պայմանագրերը: Կատարված է պամաագրերի հոդվածների պատմաքննական ու համադրական վերլուծություն: Հատուկ ուշադրություն է դարձված հայ-թուրքական տարածքային-սահմանային խնդիրներին: Հեղինակը փորձել է դիտարկել այդ պայմանագրերի օրինականության և միջազգային պայմանագրային իրավունքին համապատասխան հարցերը և այլն: Գիրքը հասցեագրվում է պատմաբաններին, քաղաքագետներին և ընդհանրապես Հայոց պատմությամբ հետաքրքրվող լայն հանրությանը: