ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ > Տարիքային և մանկավարժական հոգեբանություն

Տարիքային և մանկավարժական հոգեբանություն

Պրոֆ. Ա.Վ. Պետրովսկու խմբագրությամբ
Սույն ձեռնարկը գրված է տարիքային և մանկավարժական հոգեբանության ներկայումս գործող ծրագրին համապատասխան: Այն ապագա ուսուցիչներին ծանոթացնում է տարիքային ու մանկավարժական հոգեբանության առարկայի և մեթոդների հետ, անհրաժեշտ գիտելիքներ է հաղորդում նախադպրոցականների, դեռահասների և վաղ պատանեկության շրջանի, ինչպես նաև ուսուցչի հոգեբանական առանձնահատկությունների մասին: Գրքում ցույց է տրված երեխայի հոգեկան զարգացման և ուսուցման միջև գոյություն ունեցող կապը: Տարիքային ու մանկավարժական հոգեբանության ժամանակակից հարցերը քննարկվում են հոգեբանական գիտության նորագույն նվաճումների լույսի տակ: