ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ > Էկոլոգիայի և բնության պահպանության հիմունքներ

Էկոլոգիայի և բնության պահպանության հիմունքներ

Կ.Վ. Գրիգորյան, Ա.Հ. Եսայան, Հ.Գ. Ժամհարյան, Ա.Վ. Խոյեցյան, Հ.Ս. Մովսեսյան, Գ.Պ. Փիրումյան
Ձեռնարկն ընդգրկում է էկոլոգիայի առարկան և խնդիրները, դրա զարգացման պատմությունը, միջավայրի գործոնները և օրգանիզմների վրա դրանց ազդեցության ընդհանուր օրինաչափությունները, պոպուլյացիոն էկոլոգիան, կենսացենոզների բնութագիրը, էկոհամակարգերի գործունեության սկզբունքները, բնության և դրա առանձին բաղադրիչների վրա անթրոպոգեն ազդեցության հետևանքները, կենսաբազմազանության պահպանման հիմունքները, մարդու առողջության էկոլոգիական ասպեկտները: