Ժամանակակից հայոց լեզու

Ա.Մ. Սուքիասյան
Ժամանակակից հայոց լեզու: (Հնչյունաբան., բառագիտ., բառակազմ.): Ուս. ձեռնարկ բանասիր. ֆակ. ուսանողների համար /(Խմբ.` Ս. Ա. Գալստյան), Երևանի պետ. համալս.-Եր: Երևանի համալս. հրատ., 2004, 352 էջ: Ձեռնարկը կազմված է ‹‹Ժամանակակից հայոց լեզու ›› դասընթացի նոր ծրագրին համապատասխան և ընդգրկում է ներածություն, հնչյունաբանություն, բառագիտություն, բառակազմություն, դարձվածաբանություն և բառարանագրություն բաժինները: Ավանդական հայերենագիտության և արդի լեզվաբանության նվաճումների հիման վրա քննվում են ճամանակակից հայոց լեզվի արևելյան տարբերակի համապատասկան իրակություններ: