Ժամանակակից հայոց լեզվի շարահյուսություն

Արտաշես Պապոյան, Խաչիկ Բադիկյան