Վիճակագրության ընդհանուր տեսություն

Պետրոսյան Ալեքսան
«Վիճակագրության ընդհանուր տեսություն» ուսումնական ձեռնարկը պարունակում է վիճակագրության տեսության հիմնական հասկացությունների, բացարձակ, հարաբերական և միջին մեծությունների, վիճակագրական բաշխումների, ընտրանքային դիտարկման, սոցիալ-տնտեսական երևույթների փոխադարձ կապերի, դինամիկայի շարքերի, ինդեքսների և դրանց օգտագործման վիճակագրական ուսումնասիրության մեթոդները: Թեմաներն ուղեկցվում են խնդիրների լուծումներով: Հավելվածում բերված են հաշվարկային պարամետրերի գնահատման հատուկ աղյուսակներ: Ձեռնարկը նախատեսվում է տնտեսագիտության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ուսանողների, ասպիրանտների, դասախոսների, ինչպես նաև գործնական վիճակագրությամբ զբաղվողների համար: