Հայոց եկեղեցին Կիլիկյան շրջանում

Հովհաննիսյան Արամ
Երաշխավորված է ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության կողﬕց, որպես դասագիրք: Դասագիրքը ներառում է Կիլիկյան շրջանի հայ եկեղեցու պատմության առավել կարևոր և հետաքրքիր դրվագները՝ Պահլավունիների հայրապետական տոհմի հաստատումը, Հռոմկլայի հայրապետանոցի հիմնադրումն ու գործունեությունը, Գրիգոր Գ Պահլավունու, Ներսես Շնորհալու, Գրիգոր Դ Տղայի, Գրիգոր Ապիրատ կաթողիկոսների և մյուսների գործունեության դրվագները: Ներկայացված են 11- րդ դարի երկրորդ կեսերից մինչև 1441 թվականի քաղաքական և եկեղեցական գործընթացների զարգացումն։ Նախատեսված է պատմաբանների, աստվածաբանների, կրոնագետների, եկեղեցաբանների և ընթերցող լայն շրջանակների համար։