Գծագրական երկրաչափություն

Ս. Ադամյան, Պ. Գասպարյան
Ուսումնական ձեռնարկում ներկայացված են կետի, ուղղի, հարթության և պատկերների առաջադրման, պրոյեկտման և կառուցման կարգն ու մեթոդները, գծագրերի ձևափոխման եղանակները, տարածական պատկերների կառուցման եղանակները հարթության վրա, որը զարգացնում է ուսանողի տարածական մտածողությունը և հանդիսանում է գծագրերի կառուցման տեսական բազա ու համարվում է ինժեներական կրթության հիմքը: Ուսումնական ձեռնարկում մանրամասնորեն շարադրված է գծագրական երկրաչափության տեսական մասը, կոնկրետ խնդիրների լուծումներով: Ներկայացված են առաջադրանքներ ուսանողների ինքնուրույն կատարման համար: Ուսումնական ձեռնարկը նախատեսված է բակալավրիատի և միջին մասնագիտական ճարտարագիտական մասնագիտությունների համար: