Նովելներ

Զոհրապ Գ.
Ժողովածուում տեղ են գտել «Խղճմտանքի ձայներ», «Կյանքը ինչպես որ է», «Լուռ ցավեր» խորագրերի տակ զետեղված նովելները, որոնցում հեղինակը կերտել է բազմաթիվ վառ կերպարներ, ներկայացրել նրանց ներաշխարհը: Նովելների դժվար հասկանալի հայերեն և օտար բառերի, բառակապակցությունների բացատրությունները, որոնց զգալի մասը վերցված է ժամանակին Մ. Հյուսյանի կազմած Գ. Զոհրապի նովելների գրքից, ներկայացվել են տողատակերում և ոչ թե բառարանային բաժնում, ինչպես արվել է նախորդ հրատարակություններում: