Խոսքի մշակույթի և ոճագիտության հիմունքները

Պ.Մ. Պողոսյան
Խոսքի մշծակույթի և ոճագիտության հիմունքները(խոսքի տեսություն), գիրք երկրորդ: Ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ բուհերի բանասիրական ֆակուլտետների համար(Երևանի պետ. համալս.), Եր.:Երևանի համալս. հրատ., 1991.-396 էջ: Ձեռնարկում նոր համակարգով ներկայացվում են ոճաբանական հիմնական հասկացությունները, այսինքն` ոճական արտահայտամիջոցները (զորացման տեսակները, փոխակերպությունները և ճարտասանական ձևերը), քննվում է հայերենի առածաբանությունը (խոսքային բանաձևերը և պատրաստի խոսքերը), տրվում է խոսքի տիպերի և ոճերի տեսությունը, խոսվում է խոսքի արժանիքների և թերությունների մասին, շոշափվում են բանավեճի արվեստի մի քանի հարցեր: