Խոսքի մշակույթի և ոճագիտության հիմունքները

Պ.Մ. Պողոսյան
Ձեռնարկում նոր համակարգով ներկայացվում են ոճաբանական հիմնական հասկացությունները, այսինքն` ոճական արտահայտամիջոցները (զորացման տեսակները, փոխակերպությունները և ճարտասանական ձևերը), քննվում է հայերենի առածաբանությունը (խոսքային բանաձևերը և պատրաստի խոսքերը), տրվում է խոսքի տիպերի և ոճերի տեսությունը, խոսվում է խոսքի արժանիքների և թերությունների մասին, շոշափվում են բանավեճի արվեստի մի քանի հարցեր: