Քաղաքական աշխարհագրություն

Ա. Վալեսյան, Լ. Վալեսյան