Թուրքիան և Հայկական հարցը

Ջիվելեգով Ա.
Ժողովածուում ներկայացված է Ջիվելեգովի տեսակետը Հայկական հարցի և Թուրքիայի վերաբերյալ: Հոդվածների ժողովածուն կազմվել է հիմնականում Ջոն Կիրակոսյանի «Ալեքսեյ Ջիվելեգովը և նրա պատմահրապարակախոսական ժառանգությունը» ((ռուսերեն), Եր., 2007) գրքի և «Արարատ» ամսագրում տպագրված (1914-1915 թթ.) Ա. Ջիվելեգովի հոդվածների հիման վրա, որոնք առանձին գրքով հրատարակվում են առաջին անգամ: Հասցեագրված է պատմաբաններին և ընդհանրապես Հայկական հարցով հետաքրքրվողներին: