ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ > Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և տեղեկատվական համակարգերի կիրառումը երկրաբանահանութային աշխատանքներում

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և տեղեկատվական համակարգերի կիրառումը երկրաբանահանութային աշխատանքներում

Հարություն Մովսիսյան, Վահան Մանուկյան
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկում ներկայացված են երկրաբանահա- նութային աշխատանքներում կիրառվող հիմնական տեղեկատվական տեխ- նոլոգիաներն ու երկրաբանական տեղեկատվական համակարգերը և դրանց հետ աշխատանքի ձևերը: Ձեռնարկը նախատեսված է ԵՊՀ-ում «Երկրաբանություն» մասնագի- տությամբ սովորող ուսանողների և «054101.01.6 - Երկրաբանություն» բակա- լավրի կրթական ծրագրի «ԵԱՏՀ կիրառումը երկրաբանահանութային աշ- խատանքներում» դասընթացի կազմակերպման համար: