Տնտեսագիտական մտքի պատմության հիմունքները

Գագիկ Գալստյան, Հասմիկ Մարգարյան
Ուսումնական ձեռնարկը կազմվել է Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետում դասավանդվող «Տնտեսագիտական մտքի պատմություն» դասընթացի ծրագրին համապատասխան: Նախատեսված է «Տնտեսագիտության տեսություն», «Կառավարում» և հարակից մասնագիտությունների ուսանողների, ասպիրանտների և դասախոսների համար: