Տնտեսական աշխարհագրություն. Մաս 1

Ռ.Գ. Մարգարյան, Մ.Գ. Մանասյան
Ուսումնական ձեռնարկում արտացոլված են աշխարհի բնակչության և համաշխարհային տնտեսության աշխարհագրության հիմնական օրինաչափությունները, ժամանակակից վիճակը, հիմնախնդիրներն ու զարգացման հեռանկարները: Կազմված է 10 գլխից: