ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > Ցանկ > Տեղեկատվական պատերազմներ

Տեղեկատվական պատերազմներ

Դ. Ալավերդյան
Դասախոսություններում ներկայացվում են տեղեկատվական պատերազմների բնույթն ու էությունը, տեսակները, դրանց դրսևորման ձևերը զանգվածային լրատվության միջոցներում, ինչպես նաև տեղեկատվական պատերազմներին բնորոշ գործառույթներն ու էթիկական-իրավական կողմերը: