ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ > ՍԿԶԲՆԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ > Ստեփաննոս Երեց Տերտերյանի (Հազարջրիբեցու) «Պատմագիրքը» («Հանգիտագիրքը»)` որպես սկզբնաղբյուր XVII-XVIII դարերի Իրանի և իրանահայության պատմության

Ստեփաննոս Երեց Տերտերյանի (Հազարջրիբեցու) «Պատմագիրքը» («Հանգիտագիրքը»)` որպես սկզբնաղբյուր XVII-XVIII դարերի Իրանի և իրանահայության պատմության

ՎԱՀԱՆ ԲԱՅԲՈՒՐԴՅԱՆ
Ընթերցողին է ներկայացվում ուշ միջնադարի պատմիչ Ստե- փաննոս Երեցի երկը, որը Իրանի պատմության ուսումնասիրու- թյան համար բացառիկ կարևոր սկզբնաղբյուր է: Այն հասցեագրված է պատմաբաններին, արևելագետներին, հայ և իրանական ժողովրդների պատմությամբ հետաքրքրվողնե- րին և ընթերցող լայն շրջաններին: