ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ > Սպորտի և առողջ ապրելակերպի հոգեբանություն

Սպորտի և առողջ ապրելակերպի հոգեբանություն

Ս. Վ. Հովհաննիսյան
Ուղեցույցի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել «Սպորտի և առողջ ապերլակերպի հոգեբանություն» դասընթացի թեմատիկ բովանդակությանը, իրազեկել ուսումնառության ընթացակարգերի, աշխատաձևերի և ակնկալվող արդյունքների մասին, դրանով իսկ՝ նպաստել նրանց մասնագիտական կողմնորոշմանն ու սույն մոդուլ-դասընթացի գիտակցված ընտրությանը: Ուղեցույցը հասցեագրված է «Հոգեբանություն» մասնագիտությամբ սովորող ուսանողներին, ինչպես նաև սպորտի, առողջ ապրելակերպի հոգեբանությամբ և առողջագիտությամբ հետաքրքրվող մասնագետներին: