Առօրեականության սոցիոլոգիա. քրեստոմատիա

Խմբ. Ս. Կ. Սաղաթելյան
Գիրքը ամփոփում է առoրեականության սոցիոլոգիական ուսումնասիրման դիտանկյունից նշանակալի տեսական ռեսուրսները։ Այն ներառում է դասական և ժամանակակից արևմտյան սոցիոլոգների մենագրություններից հատվածներ և գիտական հոդվածներ, որոնք առնչվում են դասական սոցիոլոգիական տեսաբանման մոտեցումների վերաիմաստավորման խնդիրներին, առoրյա կյանքի իրականության հայեցակարգման մոտեցումներին և առoրեականության սոցիոլոգիական վերլուծության ուղղություններին։ Ձեռնարկը նախատեսված է սոցիոլոգիայի, մասնավորապես առoրեականության ոլորտը, սոցիոլոգիայի տեսությունն ու պատմությունը ուսումնասիրող, դրանով հետաքրքրվող մասնագետների, ուսանողների և հանրության լայն շրջանակների համար: