ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ > Շրջակա միջավայրի պահպանություն

Շրջակա միջավայրի պահպանություն

Է. Մ. Հայրապետյան, Լ. Վ. Հարությունյան, Վ. Ս. Հարությունյան, Ժ. Հ. Վարդանյան
Դասագրքում լուսաբանվում են բնօգտագործման և շրջակա միջավայրի պահպանության հիմնական սկզբունքները, օրենքներն ու կանոնները, կենսոլորտի զարգացման օրինաչափությունները: Նշվում են հողային և ջրային ռեսուրսների, բուսականության, կենդանական աշխարհի, ընդերքի հարստությունների արդյունավետ օգտագործման ու պահպանության ուղիները: Ներկայացվում են բնաէկոլոգիական և սոցիալ-էկոլոգիական գործոնների ազդեցությունը մարդու առողջության վրա, շրջակա բնական միջավայրի պահպանության տնտեսական մեխանիզմն ու միջավայրի վերահսկման հիմնահարցերը, միջազգային համագործակցության դերը շրջակա միջավայրի պահպանության և էկոլոգիական ճգնաժամի կանխման գործում: