Քարտեզագրություն

Հենրիկ Բաբայան, Վիլեն Մեթանջյան
Հրատարակության է երաշխավորել ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի գիտական խորհուրդը: Այս ուսումնական ձեռնարկը կազմված է ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի «Քարտեզագրություն» առարկայի ուսում- նական ծրագրին համապատասխան: Այն կարող է օգտակար լինել հանրապետության այլ բուհերում «Քար- տեզագրություն» առարկան ուսումնասիրող ուսանողների համար: