ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ԼԵԶՈՒ ԵՎ ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ > ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ > Փոխաբերացման հոգելեզվաբանական վերլուծություն

Փոխաբերացման հոգելեզվաբանական վերլուծություն

Ա. Գալստյան
Գրքում վերլուծվում են ժամանակակից արևելահայերենի բառապաշարի փոխաբերացման օրինաչափությունները: Օգտակար կարող է լինել բանասերներին, բուհերի ուսանողներին, ուսուցիչներին, իմաստաբանության հարցերով հետաքրքրվողներին: