Գրաֆների տեսություն

Պետրոս Պետրոսյան, Վահան Մկրտչյան, Ռաֆիկ Քամալյան
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկն ընդգրկում է ԵՊՀ Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի «Գրաֆների տեսություն» դասընթացի նյութը: Ձեռնարկը պարունակում է բազմաթիվ արդյունքներ, որոնք օգտակար կլինեն ինչպես բակալավրիատի ուսանողների, այնպես էլ մագիստրանտների և ասպիրանտների համար: Ձեռնարկի նյութը կարող է ուսումնասիրվել նաև սեմինար պարապմունքների ընթացքում: Նախատեսված է ԵՊՀ Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի ուսանողների համար: