ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ > ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ > Պատմութիւն Մերձաւոր Արեւելքի եւ Հայաստանի

Պատմութիւն Մերձաւոր Արեւելքի եւ Հայաստանի

Գառնիկ Գյուզալյան
XX դարի հայ պատմագիտության երախտավորներից մեկի Գառնիկ Գյուզալյանի «Պատմութիւն Մերձաւոր Արեւելքի եւ Հայաստանի» ստվարածավալ աշխատությունը Հայաստանում վերահրատարակվում է առաջին անգամ: Գ. Գյուզալյանը կատարել է յուրօրինակ ու համապարփակ աշխատանք, որտեղ ներկայացրել է հնագույն շրջանից մինչև Տիգրան Մեծի կայսրության անկումը հայ ժողովրդի պատմությունը՝ Մերձավոր Արևելքի ընդհանուր պատմության համատեքստում: Գիրքը նախատեսված է պատմաբանների, արևելագետների և ընթերցող լայն հասարակայնության համար: