ՊԱՏՄՈՒԹՒԻՆ ՀԱՄԱՌՕՏ ԱՂՈՒԱՆԻՑ ԵՐԿՐԻ

Հասան Ջալալյանց Ե.
Աշխատությունն ամփոփում է 18-րդ դարի սկզբներին հայ և վրաց ժողովուրդների ազատագրական պայքարը` պարսիկ, թուրք և այլ զավթիչների դեմ, ինչպես նաև կապերը Ռուսաստանի հետ, Ռուսաստանի վարած քաղաքականությունը Անդրկովկասի նկատմամբ: Գիրքը օգտակար կլինի պատմության մասնագետների և, առհասարակ, Արցախի պատմական անցյալով հետաքրքրվող ընթերցողների լայն շրջանների համար: