Պաշտոնական ոճ

Յու.Ս. Ավետիսյան
Գիրքը նվիրված է հայերենի գործառական տարբերակներից մեկի` պաշտոնական ոճի քննությանը: Գրքում հանգամանորեն ներկայացվում են այս ոճի բառագիտական և քերականական հատկանիշները, համառոտ խոսք է ասվում իրավաբանական և դիվանագիտական ենթաոճերի մասին: Վերլուծվում են գրագրություններում հաճախ հանդիպող լեզվական անճիշտ կամ ոչ նախընտրելի ձևեր, հանձնարարվում են դրանց ճիշտ կամ նախընտրելի տարբերակները: Տրվում են նաև պաշտոնական գրագրության առանձին ձևերի նմուշներ: Նախատեսված է բուհերի հասարակագիտական ֆակուլտետների ուսանողների, պաշտոնական ոլորտի աշխատողների և բոլոր նրանց համար, ովքեր այս կամ այն կերպ առնչվում են պաշտոնական խոսքին: