MS Excel աղյուսակային խմբագիր

Կոսեմյան Ս. Է.
Ներկայացված են MS Excel աղյուսակային խմբագրի գործիքախումբը, տվյալների հետ աշխատելու հնարքները, բերված են գործնական օրինակներ: Աշխատանքը նախատեսված է ՀԱԱՀ-ի բոլոր մասնագիտությունների ուսանողների, մագիստրանտների և ասպիրանտների, ինչպես նաև այլ օգտագործողների համար: