ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ > Միջանձնային հաղորդակցման իրականացումը կրթական գործընթացում

Միջանձնային հաղորդակցման իրականացումը կրթական գործընթացում

Աննա Ալեքսանյան
Ներկայացված են հաղորդակցական ինքնության ձևավորման ու զարգացման հիմնահարցերը, հետազոտությունների արդյունքում վերլուծված են հաղորդակցական ներգործությունների և հաղորդակցական ակտիվության փոխառնչության հիմնախնդիրները: Նախատեսված է բուհերի ուսանողների, հաղորդակցաբանություն և դրան հարակից առարկաներ դասավանդողների, հաղորդակցման արդի հիմնահարցերն ուսումնասիրողների, հետազոտողների և ընթերցողների լայն շրջանակների համար: