Մեդիատեքստ. ժամանակների երկխոսությունը

Դավիթ Պետրոսյան
Գրքում փորձ է արվում քննելու մեդիատեքստի հաղորդակցական ներքին սահմանները և արժեհամակարգը, դիտարկելու դրանք գրույթի հնարավորությունների համատեքստում և ժամանակների երկխոսության մեջ: Առաջադրված հիմնախնդիրները ներկայացված են հոդվածների տեսքով, որոնց ուսումնասիրության հիմքում դրված է միջգիտակարգային հետազոտության սկզբունքը: