Մեծ Բրիտանիայի պատմություն

Գևորգյան Ռ. Ռ.
Ձեռնարկում համառոտ շարադրված է Մեծ Բրիտանիայի քաղաքական և սոցիալ-տնտեսական պատմությունը հին ժամանակներից մինչև XXI դարի սկիցբ: Այն համապատասխանում է ուսումնական պլանով նախատեսված համապատասխան դասընթացին ներկայացվող պահանջներին և օգտակար կլինի բոլոր նրանց համար, ովքեր հետաքրքրվում են Մեծ Բրիտանիայի հին և նորագույն պատմությամբ: