ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ > Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք տնտեսագետների համար. Մաս II

Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք տնտեսագետների համար. Մաս II

Հովհաննիսյան Ս. Մ., Թասլաքյան Ա. Կ.
Խնդրագիրքը կազմվել է Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետում դասավանդվող «Մաթեմատիկական անալիզ» առարկայի ծրագրին համապատասխան: Նախատեսվում է տնտեսագիտություն մասնագիտության առկա և հեռակա ուսուցման ուսանողների համար: