ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ > Մասնագետի պատրաստման հոգեբանական գնահատում

Մասնագետի պատրաստման հոգեբանական գնահատում

Վարդուհի Պապոյան, Ալինա Գալստյան, Դիանա Սարգսյան, Մ․ Ա․ Կարապետյան
Ձեռնարկը գրված է ՀՀ գիտության կոմիտեի կողմից ֆինանսավորվող «18T-5A056» ծածկագրով «Անձի հոգեբանական գնահատումը մասնագիտական պատրաստման գործընթացում» թեմայի շրջանակներում: Սույն ձեռնարկը նվիրված է մասնագիտական պատրաստման հոգեբանական գնա- հատման հիմնախնդրին։ Այն ընդգրկում է ինչպես տեսական վերլուծություններ, այնպես էլ մշակված և տեղայնացված հոգեբանական գնահատման գործիքակազմ՝ համապատաս- խան թեստերով և հարցարաններով։ Ձեռնարկն ավարտվում է կիրառական վարժություն- ներով, որոնք փորձարկվել են հանրակրթական և բարձրագույն կրթական հաստատու- թյունների սովորողների շրջանում։ Ձեռնարկն արդյունավետ կարող է կիրառվել կրթա- կան հաստատությունների հոգեբանների և մանկավարժների կողմից։