ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ > Մարդու էկոլոգիա և էկոլոգիական ֆիզիոլոգիա

Մարդու էկոլոգիա և էկոլոգիական ֆիզիոլոգիա

Կ. Վ. Գրիգորյան, Ծ. Ի. Ադամյան
Ուսումնական ձեռնարկում շարադրված են մարդու էկոլոգիայի և էկոլոգիական ֆիզիոլոգիայի հիմնական սկզբունքները, տարբեր միջավայրերում օրգանիզմի հարմարման ֆիզիոլոգիական հիմքերը, էկոլոգիական ռիսկի գործոնները և դրանց ազդեցությունն օրգանիզմի վրա, մարդու առաջացման կենսաբանական նախադրյալները և օրգան-համակարգերի վերակառուցումը նրա կազմավորման ընթացքում, շրջակա միջավայրի տարբեր գործոնների ազդեցության մեխանիզմները, սնման էկոլոգիական պրոբլեմները, շենքերի ներսի միջավայրի էկոլոգիական բնութագիրը: Ձեռնարկում ներառված են թեստային առաջադրանքներ, տերմինների և հասկացությունների համառոտ բացատրություններ: Սույն ձեռնարկը նախատեսվում է բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների, մանկավարժական քոլեջների և ուսումնարանների, ուսուցիչների, բժիշկների և այն մասնագետների համար, որոնք զբաղվում են էկոլոգիայի խնդիրներով: