Մարդկային ռեսուրսներ և աշխատանքային էկոնոմիկա

Անահիտ Համբարձումյան
Ուսումնական ձեռնարկի հիմնական նպատակն է հայ ուսանողներին մատուցել աշխատանքի տնտեսագիտության ժամանակակից տեսությունները և հիմնահարցերը, ինչպես նաև լրացուցիչ նյութերի միջոցով զարգացնել նրանց ինքնուրույն մտածելակերպը և նյութը յուրացնելու գործընթացը: Ուսումն ական ձեռնարկը բաղկացած է 14 գլխից, որոնցից յուրաքանչյուրը համապատասխանում է ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի բակալավրի կրթական ծրագրով նախատեսված «Մարդկային ռեսուրսներ և աշխատանքի էկոնոմիկա» դասընթացի ծրագրին: Որպես հիմնական գրականություն, օգտագործվել են նաև անգլալեզու և ռուսալեզու գրական աղբյուրները: Ուսումնական ձեռնարկը նախատեսված է աշխատանքի ժամանակակից տնտեսագիտությունն ուսումնասիրող ուսանողների համար: Երկրորդ հրատարակությունում թարմացվել են վիճակագրական տվյալն երը, վերացվել են նախորդ հրատարակման ժամանակ տեղ գտած սխալները և բացթողումները, լրամշակվել են աղյուսակները և գծանկարները: