ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ > Մարդկային կեցության այլակերպումները

Մարդկային կեցության այլակերպումները

Էդուարդ Հարությունյան
Մենագրությունը մարդկային համակեցության էկզիստենցիալ, էթնոմշակութային և մարդաբանական այլատեսակությունների, կյանքի անդրանցական ու սահմանազանցական խռովքի, ինչպես նաև արդիականության համատեքստում հայ ժողովրդի համակեցության սոցիոմշակութային առանձնահատկությունների սոցիալ-փիլիսոփայական վերլուծության փորձ է: Մենագրությունը հասցեագրվում է հասարակագետ մասնագետներին և ընթերցող լայն շրջաններին: