Հայ ժողովրդի պատմություն

Հ.Գ. Ժամկոչյան, Ա.Գ. Աբրահամյան, Ս.Տ. Մելիք-Բախշյան, Ս.Պ. Պողոսյան