Ժամանակակից հայերենի տեսության հիմունքները

Գ. Բ. Ջահուկյան