ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ > Իրական անալիզի ընտրովի բաժիններ

Իրական անալիզի ընտրովի բաժիններ

Մարտին Գրիգորյան, Լևոն Գալոյան, Արթուր Կոբելյան
Ձեռնարկում շարադրված է բարձրագույն մաթեմատիկայի մի քանի կարևոր բաժինների ընտրովի նյութեր:Այն բաղկացած է 3 գլուխներից, որոնց վերջում ձևա­կերպված են խնդիրներ: Այն օգտակար կլինի ֆիզիկամաթեմատիկական մասնագիտությունների, բարձր կուրսի ուսանողներին, մագիստրոսներին, աս­պի­րանտ­ներին, գիտաշխատողներին, դասախոսներին: Ձեռնարկից օդտվելու համարա ենթադրվում է ընթերցողից մաթեմատիկական ա­նալիզի հիմնական բաժինների իմացություն (բակալավրիատի ծրագրի շրջա­նակ­ներում):