ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ > Հոգեբանական հետազոտությունների պլանավորում

Հոգեբանական հետազոտությունների պլանավորում

Սահակ Հովհաննիսյան
Հրատարակության է երաշխավորել ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլ- տետի գիտական խորհուրդը: Սույն ձեռնարկում քննարկվում են հոգեբանական հետազոտության պլանավորման հիմնախնդիրները: Պլանավորումը դիտարկվում է որպես արդյունքների վալիդությունն (արժանահավատությունը) ապահովող մի- ջոց: Ներկայացված են հոգեբանական հետազոտությունների տիպաբա- նությունը և գիտափորձերի վալիդության սպառնալիքները: Տրված է փոր- ձարարական, կվազիփորձարարական և կոռելյացիոն հոգեբանական հե- տազոտությունների պլանների մանրամասն վերլուծությունը: Ձեռնարկը հասցեագրված է բուհերի հոգեբանության ֆակուլտետնե- րի մագիստրանտներին, ասպիրանտներին ու դասախոսներին, ինչպես նաև հոգեբանական հետազոտություններով հետաքրքրված մասնագետ- ներին: