ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ > ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ > ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ > ՀՀ տնտեսության թվային փոխակերպումների ինստիտուցիոնալ համակարգի ձևավորման հիմնախնդիրները

ՀՀ տնտեսության թվային փոխակերպումների ինստիտուցիոնալ համակարգի ձևավորման հիմնախնդիրները

Հայկ Սարգսյան, Ռուբեն Գևորգյան, Կարինե Մինասյան, Ժիրայր Մխիթարյան, Հրաչյա Զաքարյան
Հաշվի առնելով համաշխարհային տնտեսության արդի զարգացումները, ինչպես նաև Հայաստանի տնտեսությունը տեխնոլոգիական զարգացման նոր մակարդակ տեղափոխելու անհրաժեշտությունը՝ սույն աշխատանքի շրջանակ- ներում ներկայացված են թվային փոխակերպումների դինամիկայի գնահատ- ման մեթոդաբանական մոտեցումներ, որոնք կարող են ծառայել որպես տվյալ ոլորտում հանրային քաղաքականության իրականացման գիտամեթոդական հիմք: Դրանց հիման վրա առաջարկվել են ՀՀ տնտեսության թվային փոխա- կերպումների իրականացման ինստիտուցիոնալ կառուցակարգեր: Առանձնակի ուշադրություն է դարձվել թվայնացման միտումներին Եվրասիական տնտեսա- կան միության տարածքում, ինչպես նաև թվայնացման ճյուղային կառուցակար- գերի մշակմանը՝ ֆինանսական ոլորտի օրինակով։ Աշխատանքը նախատեսված է դասախոսների, ասպիրանտների, ուսանող- ների, ինչպես նաև պետական կառավարման մարմինների աշխատողների հա- մար։