ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ > ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ > ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ > ՀՀ տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրները «Աճի բևեռներ և կենտրոններ» հայեցակարգի համատեքստում

ՀՀ տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրները «Աճի բևեռներ և կենտրոններ» հայեցակարգի համատեքստում

Գոհար Ղամբարյան
Մենագրությունում անդրադարձ է կատարվում տնտեսական զար- գացման և տարածաշրջանային տնտեսական քաղաքականության տե- սական հիմնավորումներին ու պատմական փորձի ընդհանրացումնե- րի մեկնաբանությանը, ինչպես նաև ՀՀ ռեգիոնալ զարգացման գործըն- թացում վերջիններիս տեսագործնական կիրառման հնարավորություն- ների պարզաբանմանը: Աշխատությունում քննարկվում են ՀՀ տնտե- սական զարգացման հիմնախնդիրները, և առաջարկվում են լուծում- ներ: Մենագրությունը հասցեագրված է պետական կառավարման ոլոր- տի աշխատողներին, սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության և տնտեսագիտության մասնագիտությունների ուսանողներին, ՀՀ տնտե- սական զարգացման հիմնախնդիրներով մտահոգված մասնագետնե- րին և ընթերցող լայն շրջանակին: