Հայոց պատմություն հիմնահարցեր

Մ.Ա. Կատվալյան, Պ. Հովհաննիսյան, Լ․Հ Մկրտչյան և ուրիշներ։ Խմբ.՝ Հ.Ռ. Սիմոնյան