ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ > ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ > Հայաստանի պատմության և ժողովրդագրության հիմնահարցեր

Հայաստանի պատմության և ժողովրդագրության հիմնահարցեր

Մելքոնյան Ա.
Ներկայացվող ժողովածուն պ.գ.դ. պրոֆ., ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Ա. Ա. Մելքոնյանի` Հայաստանի ժողովրդագրությանը, Հայոց ցեղասպանությանը, Ջավախքի պատմությանը, ինչպես նաև այլ հիմնահարցերին վերաբերող գիտական հոդվածների ընտրանին է: Ժողովածուում տեղ են գտել նաև հեղինակի անտիպ հոդվածներ: