Հայագիտության զուգահեռականներում

Յուրի Ավետիսյան
Գրքում զետեղված են հեղինակի՝ տարբեր տարիների հրատարակած հոդ- վածները։ Դրանք, քիչ բացառություններով, տպագրվել են գիտական հան- դեսներում։ Նվիրված են հայագիտության զուգահեռականներում հայտնված ամենատարբեր իրողությունների՝ գրական հայերենի շրջանաբաժանում, ժամանակակից արևելահայերենի նորմավորում և արևմտահայերենի պահ- պանում ու մշակում, գրական և լեզվաբանական գործերի գնահատություն և այլն։ Բոլոր այս իրողությունների քննարկումները ունեն ընդգրկումի և դի- տարկումների որոշակի տեսանկյուն և շրջանակ, որոնք ժողովածուին տա- լիս են մենագրական աշխատանքի բնույթ ու բովանդակություն։ Նախատեսված է մասնագետների և ընթերցող լայն շրջանակների համար։