Հայ նորագույն գրականություն. Սփյուռքահայ գրականություն

Վազգեն Գաբրիելյան
Ուսումնական ձեռնարկն ընդգրկում է հայ նորագույն գրականության Սփյուռքի հատվածի գրեթե ամբողջական պատմությունը` ձևավորման շրջանից (1920-ական թթ.) մինչև մեր օրերը: Պատմությունը ներկայացվում է երկու ուրվագծային գլուխներով և մի մեծ խումμ հե ղինակների առանձին գրական դիմա նկարներով՝ համաձայն ուսում նական ծրագրի£