ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ԼԵԶՈՒ ԵՎ ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ > ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ > Հայ գիտական բարբառագիտության 100-ամյակի գիտաժողովի նյութեր

Հայ գիտական բարբառագիտության 100-ամյակի գիտաժողովի նյութեր

գիտաժողովի նյութեր
Ժողովածուն ներառում է ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում 2014թ. մայիսի 25-ին կայացած հանրապետական գի­տական կոնֆերանսի զեկուցումների նյութերը՝ հոդվածների տեսքով: