ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ > Հավանականությունների տեսության խնդրագիրք

Հավանականությունների տեսության խնդրագիրք

Նարինե Ահարոնյան, Եպրաքսյա Իսրայելյան
Խնդրագիրքը կազմվել է Երևանի պետական համալսարանի մաթեմատիկայի և մեխանիկայի, ինֆորմատիկայի, ֆիզիկայի, ռադիոֆիզիկայի, տնտեսագիտության ֆակուլտետներում դասավանդվող «Հավանականությունների տեսություն» առարկայի ծրագրին համապատասխան: Նախատեսվում է առկա և հեռակա ուսուցման ուսանողների համար: