Գնագոյացումը շուկայական տնտեսության պայմաններում

Գ. Վ. Բաղդասարյան, Ա. Գ. Բաղդասարյան
Ձեռնարկում լուսաբանված են շուկայական տնտեսության խնդիրներին ու նրա հիմնական տարրերից մեկի` գնագոյացման կազմակերպմանը, մեթոդաբանությանը, կատարյալ և ոչ կատարյալ մրցակցային շուկաներում գների ձևավորման հիմնական սկզբունքները: Գրքում համակողմանիորեն քննարկվում են գնային քաղաքականության, շուկայի տարբեր ձևաչափերի և ծառայությունների ոլորտին բնորոշ գնագոյացման ձևավորման հիմնահարցերը: Ձեռնարկը նախատեսված է տնտեսագիտական մասնագիտությունների ուսանողների, ինչպես նաև ասպիրանտների, ձեռնարկատիրությամբ զբաղվողների, տնտեսագետների և տարբեր ոլորտներում պրակտիկ աշխատողների համար: