Գեոդեզիա. Մաս III

Պ. Ս. Էֆենդյան, Վ. Ա. Մեթանջյան, Հ. Ա. Բաբայան
«Գեոդեզիա» ուսումնական ձեռնարկի III մասը կազմում է նրա առաջին և երկրորդ մասերի օրգանական շարունակությունը և կազմված է ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի «Գեոդեզիա» առարկայի ուսումնական ծրագրին համապատասխան: