ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ > Գենետիկական թունաբանության հիմունքներ

Գենետիկական թունաբանության հիմունքներ

Գալինա Հովհաննիսյան
Ուսումնական ձեռնարկում ներկայացված են «Գենետիկական թունաբանություն» առարկայի տեսական ծրագրին համապատասխանող նյութերը: Լուսաբանված են գենաթունաբանության զարգացման պատմությունը, քիմիական, ֆիզիկական և կենսաբանական գործոնների գենաթունային ակտիվության գնահատման հիմնական մեթոդները և օբյեկտները: Ամփոփված են նաև գենաթունաբանության բնագավառում ներդրված մոլեկուլային-գենետիկական արդի մեթոդները և համակարգչային տեխնոլոգիաները: Ձեռնարկը նախատեսված է ԵՊՀ-ի կենսաբանության ֆակուլտետի գենետիկայի և բջջաբանության ամբիոնում և Հայաստանի Հանրապետության այլ բուհերում դասավանդման համար: